ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty.17..35..8.

 

Adres ul. Wyszyńskiego 38
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon (095) 73-87-139, 73-87-142, 73-87-145
Fax (095) 73-87-217
E-mail adm1@zgm.gorzow.pl
Czas pracy poniedziałek - czwartek od godz. 7 do godz. 17
piątek od godz. 7 do godz. 15
Czas pracy kasy przeniesiona do ADM-3 przy ul Armii Polskiej 29
Pogotowie Techniczne dni robocze od godz. 15 do godz. 7
sobota, niedziele i święta - całodobowo
wod.-kan., c.o. i gaz.: tel. 0601 180 154
elektryczne:                tel. 0601 180 171
Konto główne 20 1320 1016 3255 4548 2000 0001

 

 

KIEROWNICY ODDZIAŁU TERENOWEGO - ADM NR 1

Stanowisko Imię i Nazwisko Godziny przyjęć Telefon    E-mail
Kierownik Marek Wandelt

Poniedziałek 14 - 17

Czwartek       8 - 10

73-87-140 mwandelt@zgm.gorzow.pl
Z-ca Kierownika Jakub Lasecki

Poniedziałek 14 - 17

Czwartek       8 - 10

73-87-144 jlasecki@zgm.gorzow.pl

 

Kierownicy Oddziałów terenowych tzn. Administracji Domów Mieszkalnych podlegają bezpośrednio Z-cy Dyrektora d/s techniczno-eksploatacyjnych oraz pośrednio Głównemu Księgowemu w zakresie spraw finansowych. Kierownicy są bezpośrednimi przełożonymi pracowników zatrudnionych w Oddziałach. Realizują swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wewnętrzne regulaminy, zarządzenia, wytyczne, itp.

Do zakresu obowiązków kierownika Oddziału należy:

  • zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Oddziału wynikających z niniejszego regulaminu,
  • organizowanie stanowisk pracy, usprawnianie metod i form pracy podległych pracowników,
  • ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności oraz udzielanie wytycznych i wskazówek podległym pracownikom,
  • dbałość o przestrzeganie regulaminu pracy i innych przepisów prawa obowiązujących na stanowisku pracy,
  • zabezpieczenie realizacji zadań planowych, racjonalne wykorzystanie posiadanych w dyspozycji sił i środków,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru nad czynnościami i terminowym załatwianiem spraw,
  • organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców oraz terminowe i obiektywne ich załatwianie,
  • prowadzenie i aktualizacja zbioru obowiązujących przepisów prawnych oraz ich upowszechnianie wśród pracowników,
  • dbałość o powierzone mienie, bezpieczeństwo systemów informatycznych i danych osobowych,
  • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Oddziału,

Kierownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i materialną za zaniedbania wynikające z braku nadzoru i kontroli nad pracą podległych pracowników. Kierownik odpowiada karnie, cywilnie bądź łącznie w przypadku popełnienia przez siebie czynu przestępczego lub popełnienia takiego czynu przez podległych pracowników, jeżeli przez swoje zaniedbanie w zakresie kontroli umożliwił ich popełnienie.ZAKRES DZIAŁANIA ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

ADM posiada dokładną znajomość administrowanego terenu, budowli oraz właściwego użytkowania budynków i lokali.

Całokształt spraw prowadzonych przez Administrację ma na celu właściwą obsługę mieszkańców, utrzymanie budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości /posesji/.

W zakresie technicznej ochrony substancji mieszkaniowej, utrzymania budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym:

  • prowadzi i przechowuje dokumentację techniczną administrowanych budynków (książki budynków, karty inwentaryzacyjne, dokumentację techniczną, protokoły odbioru, przeglądów itp.),
  • prowadzi kontrole okresowe stanu technicznego budynków,
  • prowadzi przeglądy stanu sprawności technicznej całego obiektu,
  • dokonuje badań doraźnych w wyniku zawiadomień pisemnych, ustnych, telefonicznych o wystąpieniu uszkodzenia, awarii,
  • ustala potrzeby remontowe, ich klasyfikację i kolejność na podstawie kontroli i przeglądów okresowych oraz decyzji organu państwowego nadzoru budowlanego; zapewnia opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i ekspertyz,
  • opracowuje dokumenty związane z procedurą zamówień publicznych w zakresie remontów, usług,
  • zapewnia nadzór techniczny i inwestorski nad remontami,
  • dokonuje odbioru wykonanych prac remontowych i usług w ramach zawartych umów pod względem jakości i ilości, sprawdza kosztorysy powykonawcze oraz faktury pod względem merytorycznym, rachunkowym i rzeczowym, nalicza kary umowne,
  • opiniuje pod względem technicznym i prowadzi całokształt spraw związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń, lokali i budynków,
  • zabezpiecza instalacje i urządzenia przed skutkami oddziaływania warunków atmosferycznych,
  • usuwa zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz innych osób na skutek uszkodzeń elementów budynków lub wadliwego działania instalacji i urządzeń,
  • zabezpiecza przed zniszczeniem lokale i budynki niezagospodarowane,
  • zawiadamia niezwłocznie kierownictwo zakładu i władzę budowlaną w przypadku stwierdzenia, że stan budynku zagraża bezpieczeństwu mieszkańców; po otrzymaniu orzeczenia od władz budowlanych natychmiast przystępuje do jego realizacji,

W zakresie działalności eksploatacyjnej i użytkowania budynków:

  • przyjmuje w administrację i zarządzanie nieruchomości (budynki, urządzenia itp.), zawiera umowy najmu lokali w oparciu o decyzje administracyjne, sporządza protokoły zdawczo-odbiorcze,
  • prowadzi pełną ewidencję administrowanych zasobów (budynki, lokale mieszkalne, lokale użytkowe itp.) oraz czuwa nad pełnym i prawidłowym ich wykorzystaniem,
  • prowadzi pełną ewidencję terenów zielonych, ogrodów przydomowych, umów dzierżawnych i opłat; dokonuje bieżącej konserwacji i czuwa nad prawidłową ich eksploatacją,
  • prowadzi pełną ewidencję powierzchni sprzątanej; zabezpiecza utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego,
  • ustala wymiar czynszu oraz opłat za świadczenia wynikające z umowy najmu i innych umów (dzierżawa terenu, opłata za psy itp.),
  • opiniuje wnioski mieszkańców o przyznanie pieniężnych dodatków mieszkaniowych,
  • opiniuje wnioski meldunkowe i prowadzi ewidencję w tym zakresie dla potrzeb ADM,
  • współpracuje z organami samorządowymi w zakresie gospodarki lokalami,
  • zawiera umowy na usługi i media (woda, ciepło, śmieci itp.), kontroluje ich realizację i rozliczenie w oparciu o prowadzoną dokumentację,
  • załatwia wnioski, skargi i zażalenia mieszkańców dot. zagadnień eksploatacji i użytkowania nieruchomości,
  • czuwa nad bezpieczeństwem p.poż. i ubezpieczeniem budynków; sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu porządku domowego,
  • współpracuje z obroną cywilną zakładu w zakresie OTK,

W zakresie Wspólnot Mieszkaniowych:

  • przyjmuje w zarządzanie nieruchomości, lokale,
  • kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami,
  • reprezentuje właściciela mieszkań komunalnych (gminę) na zebraniach wspólnot mieszkaniowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • prowadzi dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej odrębną księgowość finansową oraz rachunek bankowy,
  • zwołuje zebrania ogółu właścicieli, co najmniej raz w roku nie później niż w pierwszym kwartale, na którym składa roczne sprawozdanie ze swej działalności, rozliczenie z pobranej zaliczki na fundusz remontowy, przedkłada projekt rocznego planu gospodarczego wraz z projektem uchwały, przedkłada kalkulację wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  • na podstawie sprawozdania i oceny pracy zarządu zostaje podjęta uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi.

W zakresie działalności finansowo-księgowej:

  • przestrzega dyscypliny finansowej w ramach przyznanych limitów na realizację planu remontów, konserwację i działalność eksploatacyjną,
  • prowadzi odrębny rachunek bankowy,
  • opracowuje plan rzeczowo-finansowy i przekazuje go do zatwierdzenia dyrektorowi zakładu,
  • prowadzi analizy okresowe w zakresie realizacji planu, sprzedaży, kosztów, strat, zysków itp.,
  • prowadzi ewidencję środków trwałych i innych,
  • prowadzi ewidencję i bieżącą windykację należności czynszowych, rozliczenia finansowe wynikające z zawartych umów i obowiązujących przepisów,
  • prowadzi obowiązującą sprawozdawczość finansowo-księgową oraz przechowuje dokumenty źródłowe.

 

PODZIAŁ NA REJONY W ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH NR 1

Adres ADM Pok. Tel. Rejon
Borowskiego 2,6,10-13,15-17,20-26,30-32a,33,36 1 4 73-87-243 Rejon nr 5
Borowskiego 37,38/Dąbrowskiego 10a 1 1 73-87-241 Rejon nr 3
Chodkiewicza 1,15a,26,27,29-31 1 1 73-87-142 Rejon nr 6
Dąbrowskiego 14-16 1 1 73-87-241 Rejon nr 3
Dąbrowskiego 20 1 5 73-87-139 Rejon nr 2
Jagiellończyka 17 1 5 73-87-139 Rejon nr 2
Kaź.Wielkiego 2a-b 1 1 73-87-241 Rejon nr 3
Kaź.Wielkiego 28,50,52 1 1 73-87-241 Rejon nr 3
Kaź.Wielkiego 17,19,39,55,57,59 1 1 73-87-242 Rejon nr 4
Kaź.Wielkiego 77 1 4 73-87-145 Rejon nr 7
Kilińskiego 1,2,3,14-17 1 1 73-87-142 Rejon nr 6
Kochanowskiego 8/24 1 5 73-87-244 Rejon nr 1
Kos.Gdyńskich 24a,25-27,30-35,46,46a,55,56a,57-63,65-73,76,77,80,81 1 1 73-87-242 Rejon nr 4
Krasińskiego 1-5,7-13 1 5 73-87-139 Rejon nr 2
Mickiewicza 9-17,22-32 1 1 73-87-241 Rejon nr 3
Mieszka I 1-23 1 5 73-87-244 Rejon nr 1
Mieszka I 24-28,40,42,44,46-54 1 5 73-87-139 Rejon nr 2
Mieszka I 58,60-64a,65a,67-70 1 5 73-87-244 Rejon nr 1
Muśnickiego 26/21 1 5 73-87-244 Rejon nr 1
Muśnickiego 32,34,36,38 1 4 73-87-145 Rejon nr 7
Okrzei 1,2,9 1 5 73-87-139 Rejon nr 2
Puszkina 7-8 1 1 73-87-142 Rejon nr 6
Puszkina 49-49a 1 1 73-87-142 Rejon nr 6
Roosevelta 15-16 1 5 73-87-139 Rejon nr 2
Sczanieckiej 55,57 1 4 73-87-145 Rejon nr 7
Słowackiego 1-4,6,7 1 1 73-87-241 Rejon nr 3
Westerplatte 2,4,6,10 1 4 73-87-145 Rejon nr 7
Wróblewskiego 6 1 1 73-87-142 Rejon nr 6
Wyszyńskiego 3,4,6,12,14-16,18-24a,26,27,29,38 1 4 73-87-243 Rejon nr 5
Wyszyńskiego 82,84,87-89,91,93,97,99,101,103,105,113,117,121,243 1 1 73-87-142 Rejon nr 6
Zacisze 2 1 4 73-87-243 Rejon nr 5
Żwirki i Wigury 8 1 1 73-87-142 Rejon nr 6
Żwirowa 9a 1 1 73-87-242 Rejon nr 4

 


Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.